Aviso legal
Introducció
En compliment del que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, així com per al coneixement general de tots els usuaris, es procedeix a fer públic l’AVÍS LEGAL d’acord amb les següents CLÀUSULES:
1. Informació General
LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA, amb NIF. B-65127342 i domicili al Carrer de l’Arquitecte Moragas núm. 20-22, d’El Prat de Llobregat (Catalunya) és una societat mercantil de caràcter indefinit, constituïda i regulada a l’empara del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, de les Corts Generals espanyoles pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital la Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals.
LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA està inscrita al Registre Mercantil Provincial de Barcelona, en el Tom 41.407 de Societats, foli 187, full núm. B-393117.
Dades de contacte:
Telèfon: +34 933 741 663 Fax: +34 933 741 664
Email: ledbcn@ledbcn.com
2. Objecte
Aquesta pàgina web (www.herlighting.com) que és propietat i responsabilitat de LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA, ha estat creada i dissenyada per permetre l’accés i l’ús general per part de tots els usuaris d’Internet a la informació, activitats, productes i serveis diversos, propis o d’altri oferts per LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA.
Aquest Avís Legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulen l’accés i l’ús de l’esmentada pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que l’accés i l’ús n’impliquen, necessàriament, la submissió i acceptació. Per això, si vos esteu disconforme amb les consideracions detallades en aquest Avís Legal, us preguem que no feu ús de la nostra plana web, ja que qualsevol ús que se’n faci implicarà l’acceptació automàtica dels termes legals continguts en aquest text.
LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense previ avís, qualsevulla modificació o actualització dels continguts i serveis d’aquestes disposicions d’accés i ús i, en general, de tots els elements que integren el disseny i la configuració de la seva pàgina web. Per aquest motiu, es recomana que l’usuari llegeixi amb calma i tranquil·litat les condicions generals cada vegada que vulgui entra-hi i fer-ne ús, ja que, pot ser que pateixin alguns canvis.
3. Accés a la pàgina web www.herlighting.com
L’usuari pot accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web, menys en allò que fa referència al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel Proveïdor d’Accés a Internet (ISP) contractat pel seu compte.
Al seu torn, LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA us informa que no es fa responsable de la prestació de serveis i subministraments a i per altri, inclosos el transport a través de les xarxes de telecomunicacions, la fiabilitat, la qualitat, la continuïtat i el funcionament dels quals no li corresponen, i pels quals l’accés pot ser suspès, cancel·lat o ser inaccessible per motius tècnics.
LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA incorpora totes les mesures tècniques que raonablement estiguin a la seva disposició per permetre a tots els usuaris un accés de qualitat al servei. Tanmateix, LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA es reserva el dret a interrompre l’accés a la seva pàgina web en qualsevol moment i sense preavís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualssevulla altres causes, sense que per aquest motiu se’n derivi cap dret a compensació i/o indemnització. Si la interrupció tingués caràcter definitiu, aquesta circumstància serà comunicada als clients, els quals, podrien patir la pèrdua de la informació emmagatzemada a la Intranet, renunciant a qualsevulla indemnització que els pogués correspondre per aquest concepte.
Per tant, i en cap cas, LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA es fa responsable de les conseqüències d’eventuals interrupcions, ja que no en pot garantir la fiabilitat, la disponibilitat i la continuïtat de la seva pàgina web.
4. Característiques del web www.herlighting.com
L’ús de la informació i el contingut disponible a través de la pàgina no genera cap responsabilitat per part de LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA. L’únic responsable de l’ús adequat i prudent de la informació que proporciona el web www.herlighting.com és l’usuari. En conseqüència, l’usuari eximeix de tota responsabilitat a LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA per l’ús de la informació i el contingut disponible a través de la pàgina web que se’n pugui fer. Només l’usuari és responsable de l’ús adequat i prudent de la informació que proporciona la plana web. A més a més, l’usuari eximeix de tota responsabilitat a LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA per qualsevol dany que es pogués produir, directament o indirecta, com a conseqüència de l’ús del servei.
L’usuari declara conèixer les limitacions i restriccions d’Internet, i reconeix que és impossible garantir la seguretat total en la transferència de dades. Per això, LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA no es responsabilitza de la pèrdua o dany causat per la transmissió de qualsevol tipus d’informació a través del servei. En cap cas LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA es fa responsable pel dany i/o perjudici, directe o indirecte, material o immaterial, o de qualsevulla naturalesa, provinent de la disponibilitat del servei o del seu ús. El terme “ús” cal entendre’l en el més ampli sentit, sigui quin sigui l’ús de la plana web, de qualsevulla naturalesa, legal o no.
5. Ús de la pàgina web www.herlighting.com
L’ús de la pàgina web per qualsevol persona li atribueix la condició d’Usuari, per la qual cosa n’accepta que l’ús sigui sota la seva plena i exclusiva responsabilitat.
L’usuari es compromet a no emprar la informació, activitats, productes o serveis que LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contraries a les lleis, la moral o l’ordre públic i, en general, a fer-ne ús d’acord amb aquestes condicions generals.
Especialment, queda prohibit l’ús de la plana web amb finalitats lesives en els béns de LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA que de qualsevol manera en sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, els servidors i altres equips informàtics (hardware) o productes i aplicacions informàtiques (software) de LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA o d’altri, en el seu cas.
L’usuari no pot descarregar els continguts que vulgui de la pàgina web, llevat que en tingui l’autorització expressa i per escrit de LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA, moment en què s’informarà sobre les especificacions tècniques necessàries per procedir a la descarrega de la informació i contingut del web.
L’usuari s’abstindrà d’obtenir, o d’intentar obtenir, els Continguts per mitjans o procediments diferents del que en cada cas s’hagin posat a la seva disposició o s’hagin indicat expressament o que s’emprin habitualment a Internet. En aquest sentit, es prega a l’usuari que faci cas d’aquests missatges d’avís, ja que LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA no es fa responsable dels danys i perjudicis que puguin patir els equips informàtics de l’usuari quan aquest hagi fet un ús indegut o negligent de la plana web.
En relació amb l’ús dels serveis interactius que, de qualsevol manera, permetin la divulgació de continguts per part de l’usuari a través de la pàgina web, com ara un fòrum i, si escau, aquells altres que es puguin oferir en el futur, seran d’acord amb les lleis, aquestes condicions, les condicions particulars i la moral, els bons costums i l’ordre públic.
6. Continguts
Els continguts de la plana web es posen a disposició de l’usuari per part de LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA com a informació pròpia o, si escau, d’altri. LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA posarà els mitjans raonables al seu abast amb la finalitat que els continguts inclosos en la seva plana web siguin exactes i estiguin actualitzats. En tot moment, la versió autèntica i original d’aquests continguts serà la mostrada en llengua castellana, essent la única jurídicament vàlida i vinculant.
7. Enllaços d’altri a la pàgina web www.herlighting.com
L’usuari d’Internet que vulgui introduir un link des de la seva pàgina web a la pàgina web www.herlighting.com haurà de demanar autorització prèvia i per escrit a LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA. A més a més, haurà de complir les obligacions següents:
L’enllaç o link només vincularà amb la plana principal, tret d’autorització expressa per redireccionar a una plana secundària que, en cap cas, es podrà reproduir de cap manera.
En cap cas s’admetran, des de la plana web on es trobi l’enllaç, manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA com a societat, els seus professionals, la mateixa pàgina web i les aplicacions o productes que es generin.
El remitent no podrà emprar la marca gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu de LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA dins el seu propi lloc web, llevat dels casos expressament autoritzats per LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA.
Les autoritzacions a què fan referència els apartats anteriors se sol·licitaran per escrit o per correu electrònic dirigits a l’òrgan d’administració de LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA (ledbcn@ledbcn.com).
8. Propietat industrial i intel·lectual
Tots els continguts (d’ara en endavant, els “Continguts”) de la plana web són propietat de LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA o, en el seu cas, d’altri, llevat que se n’especifiqui el contrari. A títol merament enunciatiu s’hi inclouen els textos, les fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font.
De la mateixa manera, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat exclusiva de LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA o, en el seu cas, d’altri, tret que se n’especifiqui el contrari.
L’usuari haurà de respectar sempre tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquesta plana web. En concret, està prohibida la reproducció, la transformació, la distribució, la comunicació pública, la posada a disposició, l’extracció, la reutilització, la retransmissió o la utilització de qualsevulla naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, dels esmentats elements que configuren la propietat intel·lectual i industrial; llevat dels casos en què estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels drets.
LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA es reserva el dret d’eliminar parcialment o total el contingut de l’usuari-client, en qualsevol moment i per qualsevol motiu, sense avís o notificació prèvia. L’usuari no té dret a rebre cap compensació o indemnització per aquest concepte.
Dit això, l’usuari-client podrà visualitzar els continguts per al seu ús personal, exclusiu i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinària), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional, així com la seva distribució modificació, alteració o descompilació. La infracció de qualsevol dels drets esmentats pot constituir una vulneració d’aquestes condicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.
LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA declara el seu respecte pels drets de propietat intel·lectual i industrial d’altri; per això, si vos considereu que LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA pot estar violant els vostres drets o d’altri, us preguem que us poseu en contacte amb nosaltres en l’adreça de correu electrònic següent: ledbcn@ledbcn.com
9. Publicitat
La plana web pot allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en la plana web compleix la normativa que en cada cas pugui ser-hi d’aplicació. LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA no es fa responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.
10. Responsabilitat
En qualsevol cas, l’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevulla de les obligacions a què queda sotmès per aquest Avís Legal o, si escau, per les condicions particulars d’aplicació.
10.1. ACCÉS A LA PLANA WEB
LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus causats a l’usuari que siguin fruit d’errors o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que causin la suspensió, la cancel·lació o la interrupció del servei de la plana web.
10.2. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA garanteix el compliment íntegre de les obligacions establertes, així com la implementació de les mesures de seguretat, que preveu l’article 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades Personal (en endavant, LOPD) i el seu Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre. LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA posa a disposició dels usuaris la Política de Privadesa de l’empresa amb informació detallada per als usuaris.
10.3. DE LA QUALITAT DEL SERVEI
L’accés al Portal web www.herlighting.com no implica l’obligació per part de LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic damnós. Correspon a l’usuari, en tot moment, la disponibilitat d’instruments adequats per a la detecció i desinfecció dels programes informàtics damnosos.
LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA no es fa responsable dels danys produïts en els equips informàtics dels usuaris o d’altri durant la prestació del servei del Portal web de www.herlighting.com
10.4. DELS CONTINGUTS
LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA no es fa responsable de les decisions preses a partir de la informació subministrada al web ni dels danys i perjudicis causats en l’usuari o altri com a conseqüència de les actuacions actives o omissives que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda a través de la plana web.
10.5. DELS ENLLAÇOS O LINKS
El servei d’accés a la web inclou dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’usuari accedir a altres planes web i portals d’Internet. En aquests casos, LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA actua com a prestador de serveis d’intermediació, de conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI), i, per tant, només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els llocs enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la il·licitud que realitzin i no n’hagi desactivitat l’enllaç amb la diligència deguda.
En cas que l’usuari consideri que hi ha un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-ho a LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA, d’acord amb el procediment i els efectes establerts en la clàusula 6, sense que, en cap cas, aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar l’esmentat enllaç.
L’existència de links o enllaços no n’ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsable o titulars, ni la recomanació, promoció o identificació per part de LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA, amb les manifestacions contingudes o els serveis prestats.
LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA no coneix els continguts i serveis dels links o enllaços i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, la qualitat, la desactualització, la indisponiblitat, l’error o la inutilitat dels continguts i/o serveis dels links o enllaços ni per qualsevol dany que no sigui directament imputable a LED BCN LIGHTING SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA.